Homepage

Reglement onderlinge wedstrijden Limburgse districten

 

Ladycup

      Voor de Limburgse finale Ladycup worden de deelneemsters opgeven aan de hand van de behaalde resultaten in de districtsfinale Dames Libre 2e klasse. Deze resultaten zijn gelijk aan de resultaten zoals die doorgeven worden voor de Gewestelijke finale.

      Bij een gelijk aantal matchpunten in de eindstand is het percentage caramboles bepalend voor de rangschikking.

      De Limburgse finale Ladycup staat in principe gepland in het 1e weekend van juni, maar de exacte datum kan eventueel op de onderlinge vergadering voorafgaand aan het betreffende seizoen aangepast worden.

      Afspraak: Organiserend district: 3 afv., Grootste district 3 afv. kleinste district 2 afv.

 

Jeugdbokaal (vervallen)

       Voor de deelnemers aan de Jeugdbokaal, voorronde in het district of Limburgse finale dienen de spelers opgegeven worden met het moyenne zoals dat geldt bij aanvang van de 2e helft Landscompetitie jeugd of senioren. Dit betekent dat f het aanvangsmoyenne van de competitie f het herzieningsmoyenne na de 1e helft competitie (bij minimaal 4 partijen), zoals bepaald in de reglementen van de KNBB, voor de Jeugdbokaal gebruikt wordt. Indien er geen landscompetitie moyenne bekend is dan geldt het PK moyenne. Indien ook dit niet bekend is geldt het moyenne dat behaald is in eventuele voorwedstrijden. Er vindt voor de Limburgse finale dus gn herziening van het moyenne plaats.

      Bij een gelijk aantal matchpunten in de eindstand is het percentage caramboles bepalend voor de rangschikking.

      De finale van de Jeugdbokaal staat in principe gepland in het laatste weekend van april (niet eerder omdat dan de districten nog geen deelnemers kunnen opgeven), maar de exacte datum wordt op de Limburgse vergadering voorafgaand aan het betreffende seizoen besproken.

      Afspraak afvaardigingen Limburg bokaal jeugd: Vanwege het feit dat District Venlo een groot aantal jeugdleden (35) heeft is besloten District Venlo 4 afv. Districten Zuid en Maastricht 2 afv. Indien een district te weinig jeugd heeft zal een ander district de opengevallen plaatsen aanvullen.

 

Bandstoten 6e klasse (seizoen 2013-2014 vervallen)

      Hieraan kunnen spelers(sters) deelnemen die een Bandstootmoyenne hebben tot 0.500. Van ieder district worden 2 deelnemers afgevaardigd naar de Limburgse finale die met 6 deelnemers verspeeld wordt op 2 dagen. De Limburgse finale dient bij voorkeur gespeeld te worden voordat de PK voorrondes Bandstoten 5e klasse in de diverse districten plaatsvinden, zodat deelnemers aan de finale 6e klas bij promotie nog deel kunnen nemen aan de PK wedstrijden Bandstoten 5e klasse.

      Maatgevend moyenne is het moyenne behaald in de districtfinale 6e klas bandstoten dan wel het moyenne behaald in de bandstootcompetitie van het voorafgaande seizoen.

 

Bandstoten teams

      Om het aanvangsmoyenne te bepalen dienen nieuwe spelers vier testpartijen te spelen van 30 beurten elk. Het algemeen moyenne dat hieruit voortkomt is het aanvangsmoyenne voor de bandstootcompetitie.

      Nieuwe spelers worden na 4 wedstrijden herzien en hierbij is de 20 % regeling van toepassing. Indien N-spelers na 4 wedstrijden 20% of hoger dan de bovengrens van hun interval spelen worden de behaalde punten van de partijen die ze boven deze 20% grens gespeeld hebben in mindering gebracht.

      Spelers met een officieel moyenne worden gedurende de competitie niet herzien. Na afloop van de reguliere competitie worden de spelers herzien volgens de nieuwe regels van de KNBB. Dit gebeurt vr het spelen van beslissings- en finalewedstrijden dus de spelers spelen deze beslissings- en finalewedstrijden in het district met het aangepaste moyenne en dit moyenne geldt ook voor de Limburgse finale. Het eindmoyenne van de reguliere competitie (zonder beslissings- en finalewedstrijden) geldt wel als aanvangsmoyenne voor het nieuwe seizoen.

      De moyennetabel wordt aangepast, de maximum moyennegrens wordt 9.00 en hoger en daaraan gekoppeld het aantal te maken caramboles van 200.

      De Limburgse finale Bandstoten teams staat in principe gepland in het 2e weekend van juli, maar de datum kan eventueel op de onderlinge vergadering voorafgaand aan het betreffende seizoen aangepast worden.

 

Roulatieschema

      Voor de organisatie van de betreffende finales en de onderlinge vergadering is een roulatieschema opgesteld.

 

De besturen van de districten Venlo e.o., Zuid-Limburg en Maastricht.

Gewijzigd 5 september 2016