Terug                               

 

 

Notulen jaarvergadering 13-5-2016

 

 

1.   Opening

 

De vergadering wordt geopend door waarnemend voorzitter Chris Verhaegh.

De voorzitter verwelkomt de Leden en Ereleden en leden van het FAC en vraagt daarna voor  1 minuut stilte voor degene die ons het laatste jaar zijn ontvallen.
Niet aanwezige verenigingen is BC Coba.

Bij punt 2 zal aanpassing landscompetitie worden toegevoegd.

 

 

2.   Mededelingen

 

A)         Dhr. A. Thissen treedt af als voorzitter op medische gronden.

                        We zitten nu zonder voorzitter en penningmeester en hebben dringend

                        versterking nodig in ons bestuur. Aanmelden kan ten alle tijden bij het

                        secretariaat.

B)         Datum en lokaal inschrijvingen competitie 2016/2017 is 2 juli 2016. We zijn

            hiervoor op zoek naar een lokaal. Opgegeven hiervoor kan bij het secretariaat

            voor 20 mei 2016.

C)         Verenigingen die persoonlijke kampioenschappen hebben moeten op de

            vrijdagavond zelf voor arbiters en schrijvers zorgen.

D)         Het arbiterskorps is nog steeds dringend op zoek naar nieuwe arbiters.

E)         Aanpassing landscompetitie:

            Deze hebben jullie allemaal per e-mail ontvangen.

            * In tegenstelling tot wat in de brief van de KNBB staat aangaande de

            wijzigingen landscompetitie 2016-2017, wordt de verlaging niet toegepast in het

            district aangezien uit de enquête gebleken is dat een merendeel van de

            verenigingen hierop tegen was.

            Wel moet je in de klasse waarin je speelt minimaal 4 wedstrijden hebben

            gespeeld om mee te mogen doen aan de vervolgwedstrijden.

            * Zijn er nog vragen over de aanpassing landscompetities?

- ’T Töpke: is er een landelijke uitslag van de enquete? Ja, die zal op de website

 van KNBB moeten verschijnen.

 

F)         Aanvraag nationale eindstrijden alleen via het secretariaat van het district. Alle andere aanvragen worden in de toekomst geweigerd.

G)         Maasoever C2 is districtskampioenschap geworden maar houdt geen receptie.

Daarom wordt de oorkonde overhandigd aan de vereniging de Maasoever.

H)         Namens het district Venlo en Omstreken wordt Huub Zwambag uitgeroepen tot

 lid van Verdienste. We bedanken Huub dan ook hartelijk voor al zijn harde werk in de

afgelopen jaren.

Achille wordt ook uitgeroepen tot lid van verdienste maar is helaas verhinderd. Deze zal worden uitgereikt door Chris en Marijke.

3.   In- en uitgaande stukken

A)          * ’t Klötske aangaande de C4. Dit wordt besproken onder punt 10.

B)          * BC Reuver, aangaande de B klasse. Dit wordt besproken onder punt 10.

C)          * BC Vors en BC Den Hook willen de C4 klasse naar eventueel 75% van de

caramboles. Wordt besproken bij punt 10

4.   Behandeling notulen Jaarvergadering 2015

Notulen worden zonder op of aanmerkingen voor akkoord bevonden.

 

5.   Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Mevr. C. Cuijpers

Dhr. C. Verhaegh
We hebben geen tegenkandidaten dus stellen we voor om doormiddel van acclamatie  te stemmen of de vergadering moet dit per stemming willen.
De vergadering is het eens met een stemming per acclamatie en zonder op of aanmerkingen worden de bestuursleden herkozen.

 

Momenteel staat nog steeds de functie van penningmeester open. Miel neemt dit

momenteel waar maar stopt per 2 juli 2016.

Ook staat de functie van voorzitter open.

De functie van voorzitter wordt momenteel waargenomen door Chris.

Dringende oproep aan de verenigen om te informeren binnen de verenigen naar

geïnteresseerden.

 

6.   Jaarrekening 2014
Geen vragen.

7.   VERSLAG VAN HET F.A.C. OVER 2015.
FAC het woord geven Dhr. R. Gisbers en Dhr. J. Timmermans. Dhr. P. Janssen is niet op komen dagen.

Dhr R. Gisbers neemt het woord en alles is prima in orde.
B). VERLENING DECHARGE (BESTUUR)
Dhr. R. Gisbers en Dhr. J. Timmermans namens het FAC verleent decharge.
C). VERKIEZING F.A.C. LID
Dhr. R. Gisbers is aftredend. Omdat dhr. P. Janssen niet op is komen dagen zoeken we 2 nieuwe FAC leden.

           Voorstel J. Zanders. Dit aan verenigingen opleggen zodat ze dat zelf kunnen regelen onderling en anders op verenigingsnummer.

-           Dit klinkt als een redelijke oplossing. Als er zich niemand aanmeld wordt dit voorstel in werking gesteld beginnende bij het laagste bondsnummer. Dit houdt in dat komend jaar de verenigingen 11215 AMES/De Peel en 11240 De Pruuvers een lid voor het FAC moeten aanleveren.

 

8.   Begroting 2016/2017
Geen vragen en begroting is akkoord bevonden.

9.   Voorstellen van het districtsbestuur

Geen.

 

                        PAUZE 

 

 

10   VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN  
* ’t Klötske heeft het verzoek ingediend om in de C4 opnieuw te laten stemmen om naar 3 spelers te gaan. Zie bijgaand schrijven.

* BC Vors en BC Den Hook hebben ook het verzoek ingediend om het aantal te maken caramboles te verlagen in plaats van het aantal spelers terug te brengen naar 3.

* Hier is een brief over gestuurd door onze competitieleider en betreffende

verenigingen die teams hebben in de C4 hebben bij aanvang van de vergadering een stembriefje ontvangen.

Deze zullen dadelijk worden opgehaald en worden geteld.

De keus bestaat uit:

1)           C4 klasse laten zoals het nu is (aantal te maken caramboles 100%, 4 spelers)

2)          C4 klasse naar 3 spelers (aantal te maken caramboles 100%)

3)          C4 klasse blijft op 4 spelers aantal te maken caramboles gaat naar 75%

 

Uitslag stemming:

Keuze 1:             3 stemmen

Keuze 2:            5 stemmen

Keuze 3:            4 stemmen

 

Hiermee wordt dus de landelijke trend doorgevoerd en zal er met 3 spelers gespeeld

gaan worden.

Hier gaat niet elk jaar over gestemd worden. Binnen het bestuur zal dit zeker

geëvalueerd worden.

* BC Reuver aangaande de B klasse. Zie bijgaand schrijven.

Sinds enkele jaren zijn er maar 8 teams. We zullen hiervoor de inschrijvingen moeten

afwachten. Indien dit aantal blijft is het bestuur al druk bezig met een oplossing

hiervoor te vinden.

 

11. VASTSTELLEN DATUM EN PLAATS JAARVERGADERING 2016

12 mei 2017, lokaal is nog niet bekend. Verenigingen kunnen zich hiervoor opgegeven bij

secretariaat.

 

12. Rondvraag

      1)        Twan Brouwes, BC Den Hook

          Onze vereniging bestaat uit 14 leden, waarvan 10 in C4, dit zal betekenen dat ze 40%

          langs de lijn komen te staan indien er met 3 personen gespeeld gaat worden.

          We zijn bang dat hierdoor onze leden gaan lopen.

 

ð  Dhr. Verhaegh: Dit is een uitslag van een stemming die we hebben de respecteren. We snappen  de problemen.

          Stemming is eigenlijk 7 teams voor 4 spelers, 5 voor 3 spelers. Eigenlijk zou de keus

          moeten zijn 3 spelers of 4 spelers en dan 75% of 100% van de stemmen.

          Deze redenatie wordt door merendeel van de vergadering ondersteund en hierop besluit

          het bestuur zicht terug te trekken voor een kort beraad.

 

          Allereerst beseffen we maar al te goed dat we de stemming anders op hadden moeten

          stellen. Onze excuses hiervoor.

          Aangezien er in de stemming duidelijk naar voren komt dat 7 van de 12 stemgerechtigde

          voor 4 spelers is in plaats van 3 spelers is ons voorstel om komend seizoen zo te laten

          lopen als afgelopen jaar, 4 spelers en 100% caramboles en volgende jaar dit op een

          verbeterde manier in stemming te brengen.

 

         

          2)           ’t Klötske         

          Dit Punt was toch al afgehandeld en nu weer in beraad?

ð  De stemming is niet duidelijk genoeg geweest onze excuses hiervoor.

          Ons voorstel is dan ook om de meerderheid van spelers te volgen en voor 75% gaan met

          4 spelers. Gemiddelde blijft hetzelfde hiermee wordt alleen de partijlengte ingekort.

         

          Dit voorstel is voorgelegd aan de vergadering en besloten wordt om toch naar 4 spelers

          te gaan met een aantal te maken caramboles van 75%. Dit zal uitvoerig geëvalueerd

           worden binnen het bestuur en indien noodzakelijk teruggekoppeld worden aan de

          verenigingen.

 

13. Sluiting

Het bestuur bedankt de vereniging BC Venlo en hun lokaliteit ‘t Pumpke voor hun hartelijke ontvangst.
Bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en wel thuis.
 De vergadering wordt gesloten om 21:22 uur.