Terug

 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Districts-jaarvergadering

 

 

 

CONCEPT AGENDA DISTRICTS-JAARVERGADERING D.D. 12-05-2017

 

Te houden in het clublokaal van BV Os Kruuspunt, Cafe Os Kruuspunt, Americaanse weg 104, 5964 PA Meterik.

 

 

            AANVANG VERGADERING 20.00 UUR, inleveren van de geloofsbrieven vanaf 19.30 uur.

 

 

1.         OPENING.

 

2.         MEDEDELINGEN.

A)    De functie van voorzitter is nog steeds vacant.

 

B)   Peter Craenmehr is afgetreden als bestuurslid.

 

C)   Bestuursverkiezing.

Het bestuur stelt Jan Timmermans voor als bestuurslid.

Hij draait al een tijdje ad interim mee als bestuurslid

 

                        Eventuele kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich tot 25 april 2017 schriftelijk

                        aanmelden bij het bestuur.

 

D)   Datum en lokaal inschrijvingen competitie 2017/2018 is 10 juni 2017. Dit zal gehouden worden bij het clublokaal van BC Vors.

 

3.         IN- EN UITGAANDE STUKKEN.

        

4.         BEHANDELING NOTULEN LEDENVERGADERING 2016

 

5.         BESTUURSVERKIEZING.

         Aftredend en herkiesbaar:

         Dhr. E. van de Venne

 

6.         JAARREKENING 2016, bijgesloten.

 

7.         A. VERSLAG VAN HET F.A.C. OVER 2016.

     B. VERLENING DECHARGE

     C. TOEWIJZING F.A.C. 2017-2018.

     Voorstel hierin is om 2 leden uit 1 vereniging toe te wijzen.

 

8.         BEGROTING 2017/2018

 

 

 

 

 

9.         REGLEMENTSWIJZIGINGEN

A)    Wijzigingen met betrekking tot het spelen van dubbelpartijen.

 

10.      VOORSTELLEN VAN HET DISTRICTSBESTUUR

                       

PAUZE.

 

11.      VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN.

         Voorstellen kunnen ingediend worden tot 25 mei 2017 bij het secretariaat.

        

12.      VASTSTELLEN DATUM EN PLAATS DISTRICTS-JAARVERGADERING.

 

13.      RONDVRAAG.

 

14.      SLUITING.

 

            Vragen voor deze vergadering kan men tot 25 april 2017 schriftelijk indienen bij het secretariaat Marijke Cuijpers, Houtlagerstraat 16, 5953 RE Reuver of via e-mail:

            secretariaat@knbb-venlo-eo.nl

 

Bij afwezigheid op deze vergadering (ook bij afmelding) wordt de desbetreffende vereniging beboet met een administratieve heffing van 2x de bondscontributie.

 

Voorkom dit en zorg dat U allen op tijd aanwezig bent.

 

 

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat