Laatste nieuws

 

 

 

 

 

Nieuwerkerk 26 april 2016

 

Betref: wijzigingen Landscompetitie 2016-2017.

 

Aan de besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van KVC

 

 

Beste mensen,

 

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie Breedtesport hebben we de ontvangen reacties op onze voorstellen betreffende de nieuwe Landscompetitie besproken. We zijn van mening dat deze wijze een goede manier is om landelijk draagvlak te krijgen voor de wijzigingen.

Voor de Landscompetitie voor het seizoen 2016-2017 hebben wij op basis van de reacties van de districten het volgende besloten:

 

-      De tabellen van seizoen 2015-2016 blijven voor seizoen 2016-2017 ongewijzigd. De CBC adviseert deze tabellen op districtsniveau ongewijzigd toe te passen.

 

-      Districten mogen voor het creëren van een evenwichtigere competitie eventueel afwijken van de vastgestelde boven- en/of ondergrenzen. Wanneer districten besluiten af te wijken, moet zich goed realiseren dat de spelers van een team binnen de officiële moyenne grenzen van de betreffende klasse moeten passen om aan de vervolgrondes deel te mogen nemen. Indien een district voor de districtscompetitie afwijkende tabellen wil gebruiken, dan dient het district dit kenbaar te maken bij Ruud Hudepohl. Ruud Hudepohl zorgt er vervolgens voor dat dit doorgegeven wordt aan BiljartPoint.

 

-      Voor de goede orde de officiële moyenne grenzen van de tabellen van de libre competitie:

 

C4                   0,00 tot 1,40 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 1,40 en 2,00 toegestaan.

C3                   1,00 tot 2,40 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 2,40 en 3,40 toegestaan.

C2                   2,00 tot 4,00 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 4,00 en 6,00 toegestaan.

C1                   3,00 tot 15,00 Drietallen, boven 15,00 moyenne kiest men een andere spelsoort.

Voor de C1 merkt de CBC het volgende op: Spelers met een moyenne boven de 15,00 gemiddeld, die in de districtsronde libre blijven spelen tot een gemiddelde van 25,00, worden voor de Gewestelijke- en Nationale finale ingeschaald in de naastgelegen discipline met het daarbij behorende aantal caramboles. Het advies van de CBC is derhalve, om deze spelers bij overschrijding van 15,00 over te laten stappen naar de volgende discipline.

 

-      Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel gemiddelde” na 4 wedstrijden een “officieel gemiddelde”. Het gemiddelde kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt.

 

-      Op de helft van de competitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd en met maximaal één interval worden verlaagd. Deze wijze van herzien wordt standaard door BiljartPoint toegepast. Indien districten niet halverwege willen verlagen, dan mag de districtswedstrijdleider de verlaging ongedaan maken.

Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde is het aanvangsgemiddelde van de competitie 2017-2018. Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale en Nationale finale wordt men niet verlaagd! Een eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen.

 

-      Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke rondes en Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.

 

-      In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om matchpunten en partijpunten. Een gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar van de wedstrijd en krijgt 2 matchpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, krijgen zij beiden 1 matchpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- of Nationale finale het aantal matchpunten van 2 teams gelijk zijn, dan is het team met het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het carambolepercentage welk team kampioen is.

 

Persoonlijke kampioenschappen.

De CBC is momenteel druk bezig met de hervormingen van de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2017-2018. Wij willen onze voorstellen op dezelfde manier communiceren met de districten en de gewesten zoals we nu de Landscompetitie 2016-2017 hebben gecommuniceerd. Omdat we daar nu tijdig mee starten, kunnen we ruimere tijdlijnen hanteren voor de terugkoppeling vanuit de districten, zodat de districten voldoende tijd hebben om hun achterban te raadplegen.

In de enquête werd ook een vraag gesteld over het organiseren van een Gewestelijke finale op 2 dagen. In het kader van “meten is weten” wordt volgend seizoen de Gewestelijke finale van hoofdklasse libre, hoofdklasse driebanden en tweede klasse bandstoten in 2 dagen gespeeld. Op basis van de evaluatie van deze kampioenschappen zullen een besluit genomen worden om hier mee door te gaan of niet.

De basis voor het spelen van een Gewestelijke finale in 2 dagen is de Poule Marseillaise. Om het kampioenschap langer spannend te houden voeren we echter de volgende wijziging door:

-     8 spelers worden verdeeld in 2 poules A en B. Men speelt in een halve competitie om de plaatsen 1 t/m 4 in de poule. Elke deelnemer heeft dan 3 wedstrijden gespeeld. Vervolgens spelen de nummers 1 en 2 van beide poules tegen elkaar. Ook de nummers 3 en 4 van beide poules spelen tegen elkaar. Op deze manier hebben alle deelnemers in 2 dagen 5 partijen gespeeld. Alle wedstrijden die gespeeld zijn tellen mee voor de ranglijst van het kampioenschap.

 

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Begin van het kampioenschap                                                   Na de poulefase is de stand

Poule A                Poule B                                                                Poule A                                Poule B

Frans                     Janneke                                                               1. Wim                                  1. Hans

Piet                        Ad                                                                         2. Frans                                2. Janneke

Wim                      Hans                                                                      3. Karel                                 3. Ruud

Karel                     Ruud                                                                     4. Piet                                   4. Ad

 

Na de poule fase spelen de nummers 1 en 2 van poule A tegen de nummers 1 en 2 van poule B om de plaatsen 1 t/m 4 en de nummers 3 en 4 van beide poules om de plaatsen 5 t/m 8

 

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijzigingen voor het seizoen 2016-2017 teken ik met vriendelijke groet, namens de CBC,

 

Piet Verschure

Voorzitter CBC

Portefeuillehouder wedstrijdzaken KVC